Inženierģeodēzija

  • būvasu nospraušana
  • būves novietnes kontroles mērījumi
  • ēku un būvju deformāciju noteikšana
  • ģeodēziskā atbalsta tīkla ierīkošana un uzmērīšana
  • nivelēšana
  • citi inženierģeodēziskie darbi pēc pasūtītāju vajadzībām un interesēm

Darbi tiek veikti atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.325 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 305-15 “Ģeodēziskie darbi būvniecībā”” un Nr. 335 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 005-15 “Inženierizpētes noteikumi būvniecībā””