Zemes kadastrālā uzmērīšana

Zemes kadastrālā (robežu) uzmērīšana

 • Kadastrālā uzmērīšana
 • Nekustamā īpašuma (zemes) robežu instrumentāla uzmērīšana
 • Zemes vienības robežas apsekošana un robežzīmju (robežpunktu) nospraušana un atjaunošana dabā
 • Zemes robežu plāna (1.att.), situācijas plāna (2.att.) un apgrūtinājumu plāna (3.att.) izgatavošana
 • Zemes vienību sadalīšana vai robežu pārkārtošana (skat.arī Zemes ierīcības darbi)
 • Zemes vienību apvienošana
 • Apgrūtinājumu plāna aktualizācija
 • Situācijas plāna aktualizācija
 • Zemes vienības daļas kadastrālā uzmērīšana un plāna sagatavošana (ja vēlas iznomāt daļu no zemes gabala)
 • Zemes robežu plāna, situācijas plāna un apgrūtinājumu plāna kamerālā pārzīmēšana
 • Atmežojamās meža zemes robežas uzmērīšana, atmežojamās meža zemes izvietojuma plāna sagatavošana

 

Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi likumi.lv

Vairāk informācija Valsts zemes dienesta mājas lapā

Zemes kadastrālā uzmērīšana

1.att. Robežu plāns

Zemes kadastrālā uzmērīšana

2.att. Situācijas plāns

Zemes kadastrālā uzmērīšana

3.att. Apgrūtinājuma plāns

Mērniecības cenas sākot no 100 EUR. Zemes kadastrālā uzmērīšana.