ADTI datu bāzes uzturēšana

Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datu bāzes uzturēšanu

SIA “Vidzemes mērnieks” veic augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datu bāzes uzturēšanu atbilstoši “Ģeotelpiskās informācijas likumam” un saskaņā ar noslēgtajiem deleģēšanas līgumiem un atbilstoši pašvaldību saistošajiem noteikumiem un izcenojumiem.

SIA “Vidzemes mērnieks” noslēdzis sadarbības vai deleģējuma līgumus par augstas detalizācijas topogrāfisko datu uzturēšanu ar sekojošām pašvaldībām:

Datu apmaiņa ar sertificētajiem mērniekiem notiek tikai ar e-pasta palīdzību. Mūsu adrese: info@mernieciba.lv

Esošās topogrāfiskās informācijas saņemšanai nepieciešams nosūtīt mums datu pieprasījumu ar pielikumu dgn vai dwg formātā (LKS-92 koordinātu sistēmā) ar interesējošo teritoriju un atbildē tiks bez maksas nosūtīta esošā topogrāfiskā informācija par pielikumā norādīto teritoriju planšetu veidā. Informāciju izsniedzam tikai dgn formātā.

Gatavos darbus var sūtīt mums ievietošanai topogrāfiskās informācijas datu bāzē bez īpaša pieteikuma, tikai norādot komersanta rekvizītus. Topogrāfiskajiem uzmērījumiem jābūt veiktiem saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.281 (2012.gada 24.aprīlis) “Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi” un saskaņotiem ar komunikāciju turētājiem. Darba reģistrācija tiek apliecināta ar īpaša parauga rakstlaukumu, kas tiek ievietots attiecīgajā plānā. Katram darbam tiek piešķirts unikāls reģistrācijas numurs, kura autentiskuma kontroli var veikt attiecīgā novada būvvaldes amatpersona.

Tiem komersantiem, kuri nav noslēguši sadarbības līgumu ar SIA “Vidzemes mērnieks”, uz e-pastu tiek izsūtīts avansa rēķins un pēc rēķina apmaksas komersants saņem topogrāfiskās informācijas datu bāzē ievadītu darbu ar reģistrācijas numuru. Parakstīts rēķins vēlāk tiek nosūtīts pa pastu uz norādīto adresi.

Lūdzam datu apmaiņā izmantot dgn formātu, jo konvertācija ir par maksu. Ja tomēr sūtat dwg formātā, tad atbilstoši spēkā esošajām specifikācijām un līdz Acad2004 versijai.

SIA “Vidzemes mērnieks” informatīvie tālruņi par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datu bāzes uzturēšanas jautājumiem: t.26426464.

SIA “Vidzemes mērnieks” topogrāfisko datu uzturēšanas izcenojumi.